محمدرضا بصیری ‌‌....... پسری از جنس تکنولوژی... آرزومه بتونم یه روزی یه بانک اطلاعاتی جامعی از رفع مشکلات کامپیوتری تشکیل بدم ......
شبکه رو از کجا شروع کنم؟